Air Fortress (Dendy)

Первый этап:
2) I8TA
3) КА91
4) 6KAI
5) 8NYU
6) 2АРР
7) OS85
8) SUGA

Второй этап:
2) 11NA
3) 5AJ1
4) TOBI
5) NDA4
6) МА1К
7) DOMO
8) 7NOE